Hvorfor ruster din bil - og kan det undgås ?

Rust er en kemisk forbindelse, der opstår, når jern eller jernholdige materialer kommer i forbindelse med vand og ilt. Normalt får rusten materialet til at løsne sig i flager, så emnet svækkes over tid efterhånden som vandet og ilten trænger ind i det jernholdige materiale.

Ja hvis det jernholdige materiale befinder sig i et ilttomt eller iltfattigt miljø – men det er kun rent teoretisk. Taler vi om at forhindre rust kan man enten galvanisere eller forzinke – men når det gælder biler og andre maskiner, er det for omkostningstungt og derfor er brug af lette olier, der kan trænge ind og beskytte mod ilt.

Vi ved jo, at jern angribes af vand. Men angrebet får kun konsekvenser, hvis der er et oxidationsmiddel fx luft til stede. Hvis ilten ikke er tilstede, stopper angrebet. Derfor kan radiatorer overleve i mange år, bare luften, og dermed ilten, ikke har adgang til vandet fra varmesystemet.

I Danmark ruster bilerne på grund af den høje luftfugtughed og de skiftende temperaturer. Det er en udbredt opfattelse, ikke kun blandt bilejere men også blandt fagfolk, at grunden til at biler ruster i Danmark alene skal søges i brugen af vejsalt.

Dette forhold hænger sandsynligvis sammen med at brug af vejsalt blev taget i brug samtidig med at bilers karosserier blev gjort selvbærende ( altså en konstruktion uden egentlige hovedvanger hvor de synlige pladedele udgjorde den nødvendige styrke ). Denne konstruktion blev lavet af forholdsvis tynde plader som var bukket og samlet i profiler for at give den nødvendige styrke. Disse tyndere plader blev naturligvis hurtigere gennembrudt af en tæring end de tidligere anvendte tykkere materialer.

Grunden til at biler ruster i Danmark skal imidlertid søges et helt andet sted. Den høje luftfugtighed og de skiftende temperaturer her i landet er den helt store synder, når det gælder bilrust. Denne høje luftfugtighed optræder specielt i sommerhalvåret, idet den varme luft kan indeholde væsentligt mere vand end den kolde luft ( for hver grad temperaturen stiger kan luften indeholde 8% mere vand ).

Når temperaturen falder fortættes denne fugtighed ( som når "duggen falder" - et lidt forkert udtryk - duggen er der hele tiden - det er temperaturen på jordoverfladen, bygninger og f.eks. biler der falder ) og alle tilgængelige steder bilver fugtige ( altså også bilernes hulrum ). Det er herefter ikke svært at forestille sig hvorfor al rust starter i kanter og samlinger idet hvert et "sår" i bilernes konstruktion bliver konstant udsat for vand. Når rusten "er i gang" i en samling breder denne tæring sig til den omliggende plade og på et tidspunkt ( såfremt der ikke rustbeskyttes ) gennembrydes denne.

DERFOR:  Rustbeskyttelse er ikke kun nødvendig i efteråret / vinteren - din bil ruster hele året.

På grund af nye bilers opbygning med plastinderskærme i hjulkasser har saltet ikke længere samme negative betydning for rust i biler. Vejsaltet har gennem flere årtier været udråbt til den store synder for bilrust i Danmark -   sandsynligvis uden at tænke nærmere over vort klima i øvrigt ( se også "Hvorfor ruster biler i Danmark ?" ).

Naturligvis har vejsaltet en betydning for bilernes rustproblemer på moderne karosserier, MEN ikke i så stor udstrækning som tidligere. Dette forhold skyldes især bilernes ændrede opbygning med bla. plastinderskærme i praktisk taget alle biler og i snart alle hjulkasser. Disse inderskærme levner ikke plads til aflejringer af vejsalt blandet med andet snavs i større mængder.

Nogle af de skader som vejsalt vil kunne fremskynde, kan bilejeren forholdsvis enkelt forebygge ved renholdelse af hjulkasser ( hvis ikke heldækkende plastinderskærme er monteret ). Fotoet over denne tekst viser en baghjulskasse uden plastinderskærm -   her ses tydeligt hvordan snavs "pakker" bla. omkring den uinddækkede brændstofpåfyldning.

VIGTIGT - Brug ikke tankstationens tilbud om undervognsvask -   det spuler kun bundplader, hvor biler ikke ved almindeligt brug bliver snavsede. Foruden dette forhold er biler forsynet med mange elektriske forbindelser. Disse forbindelser burde være tætte -   MEN udsæt ikke bilen for mere vand end højst nødvendigt - det gavner intet.